Directiva ErP

La Directiva ErP o d’Ecodisseny (2009/125/CE) és una Directiva marc que estableix com fixar els requisits en matèria de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia (Energy-related products o ErP). S’entén per producte relacionat amb l’energia aquells productes que tenen un impacte sobre el consum d’energia durant la seva utilització (directa o indirectament) i que es pot avaluar de manera independent el seu comportament mediambiental.

Aquesta Directiva s’ha transposat a la legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 187/2011.

La Directiva (o el Reial Decret) no estableix obligacions directes sobre els fabricants, al tractar-se d’una directiva “marc”. Els requisits vinculants en matèria d’ecodisseny es fixen mitjançant l’adopció de mesures específiques per cada grup de productes que es publiquen a través de Reglaments. Aquests Reglaments no requereixen de transposició a la legislació nacional, i entren en vigor 20 dies desprès de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea.

A partir de l’entrada en vigor del Reglament, els productes afectats han de complir els requisits fixats en ell per poder ésser comercialitzats a la Unió Europea i poder mostrar el marcat CE (suportat per una declaració de conformitat).

Les obligacions pels productors (o representant autoritzat) afecten tant al producte (pel compliment de requisits en matèria de disseny ecològic) com a l’organització (pel control intern del disseny o sistema de gestió per l’avaluació de la conformitat).

Si vols conèixer més detalls del procés legislatiu, pots fer servir aquest enllaç.

Si vols conèixer les famílies de productes afectades per cada Reglament pots descarregar-te un document resum fent servir aquests enllaços . El document permet obrir els diferents reglaments associats:

Actualització Agost 2013

Actualització Setembre 2013

Deixa un comentari