Procés Legislatiu

esquema Directiva ErP

El procés legislatiu associat a la publicació d’un Reglament al Diari Oficial de la Unió Europea consta de les següents fases:

  • Definició per part de la Comissió Europea del Pla de Treball, on s’identifiquen les famílies de productes prioritàries pel període definit al pla. En la actualitat està vigent el Pla de Treball 2012-2014, adoptat per la Comissió el dia 7 de desembre de 2012.
  • Elaboració dels Estudis Preparatoris per les famílies de productes seleccionades. Aquests estudis són desenvolupats per consultories expertes, seguint una determinada metodologia, i analitzen l’impacte ambiental i econòmic d’aplicar les millors tecnologies disponibles en un determinat sector. Finalment proposen possibles mesures d’ecodisseny en funció dels resultats obtinguts.
  • El Fòrum Consultiu, constituït per experts de diferents organitzacions, desenvolupa i discuteix documents de treball sobre els futurs requeriments d’ecodisseny, que finalment és aprovat i és enviat al Comitè Regulador com esborrany de Reglament
  • Aquest esborrany es discuteix i s’aprova al Comitè Regulador, amb el vot dels representats del 27 estats membres.
  • Desprès del vot favorable del Comitè Regulador de la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell tenen 3 mesos per exercir el seu dret de revisió.
  • Finalment, el Reglament es publica al Diari Oficial de la Unió Europea i entra en vigor 20 dies desprès d’aquesta publicació.

Si voleu més informació sobre l’Avanç de la Directiva d’Ecodisseny ErP i de la Directiva d’Etiquetatge Energètic podeu descarregar un document resum fent servir els següents enllaços:

Actualització Agost 2013

Actualització Setembre 2013